Viešojo transporto naujienos Šeštadienis, 2024-05-18, 9:08 PM
Sveiki atvykę! Guest | RSS
Pagrindinis meniu

Prisijungimas
El. paštas:
Slaptažodis:

Paieška

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2005 m. gegužės 5 d.
sprendimu Nr. T-246


KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, TROLEIBUSAIS IR MARŠRUTINIAIS TAKSI TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kelių transporto verslininkų, naudojančių transporto priemones keleiviams vežti (toliau – vežėjai), ir asmenų, besinaudojančių transporto priemonėmis (toliau – keleiviai), pareigas, teises ir atsakomybę. Šios Taisyklės yra privalomos visiems vežėjams ir ekipažams, vežantiems keleivius vietinio susisiekimo maršrutais Kauno mieste ir keleiviams, važiuojantiems vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste.

Vežėjai gali vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją arba Europos Bendrijos licenciją transporto priemonėmis, turinčiomis atitinkamai licencijos kortelę arba Europos Bendrijos licencijos kopiją.

2. Vežėjai privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą kelių transporto priemone, maksimalius patogumus transporto priemonėse. Vežėjo ekipažo darbuotojai privalo būti mandagūs ir paslaugūs keleiviams bei nedelsdami šalinti keleivių aptarnavimo trūkumus nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių. Vežėjai privalo laikytis informacijos pateikimo ir transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos, transporto priemonės techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

II. EISMO ORGANIZAVIMAS

4. Reguliarus eismas organizuojamas tokiais keliais ir gatvėmis, kurių būklė garantuoja saugų eismą ir kurie atitinka Susisiekimo ministerijos patvirtintus Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas.

5. Vežėjas, pageidaujantis vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu, privalo gauti leidimą. Šių leidimų išdavimą ir naudojimą reglamentuoja Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130 (Žin., 1997, Nr. 34-859), ir Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtinta Leidimų vežti keleivius reguliariais reisais vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir anuliavimo tvarka.

6. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:

6.1. vairuotojo pažymėjimą;

6.2. transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

6.3. transporto priemonės registracijos liudijimą arba naudotojo pažymėjimą ir techninės apžiūros taloną;

6.4. Kauno miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Transporto skyriaus patvirtintą eismo tvarkaraštį (kai maršruto trasa tęsiasi kitų savivaldybių teritorijoje, eismo tvarkaraštis turi būti suderintas su šiomis savivaldybėmis);

6.5. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu (leidimo ir patvirtinto eismo tvarkaraščio numeriai turi sutapti);

6.6. licencijos kortelę arba Europos Bendrijos licencijos kopiją;

6.7. kasos aparatą (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia), bilietus ir bilietų kontrolės lapą;

6.8. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

6.9. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

7. Reguliarių reisų metu transporto priemonė privalo atvykti į stotis ir stoteles, numatytas eismo tvarkaraštyje jame nustatytu laiku. Vežėjas, turintis leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu, kai šio maršruto galinė stotelė yra autobusų stotyje, Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 (Žin., 2004, Nr. 9-248) nustatyta tvarka turi sudaryti sutartį su šių stočių savininkais dėl informacijos apie reisų įrašymą į tvarkaraščius, dėl mokesčių už teikiamas paslaugas mokėjimo.

8. Jei atlikus keleivių srauto tyrimus ar pagal vežėjų pateikiamas ataskaitas nustatoma, kad maršruto funkcionavimas yra netikslingas, jis nutraukiamas Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

9. Apie veikiančių maršrutų nutraukimą bei pakeitimus juose keleiviams turi būti pranešama prieš 7 dienas.

10. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti reguliarų autobusų, troleibusų bei maršrutinių taksi eismą, esant neišvažiuojamiems keliams bei sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba įvykus stichinėms nelaimėms, apie tai pranešęs Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Transporto skyriui.

11. Ruošiantis pradėti reguliarų keleivinio transporto eismą maršrutu, kuriame iki tol nebuvo reguliaraus eismo, būtina patikrinti gatvių bei kelių, kuriais numatoma nauja maršruto trasa, būklę. Tam Savivaldybė sudaro komisiją, į kurią kviečiami kelių policijos, kelio savininko, kelių eksploatavimo tarnybos, o jeigu reikia – ir geležinkelio valdytojo, vežėjo bei kitų reikalingų tarnybų atstovai. Ši komisija tikrina kelių ir gatvių būklę, parenka stotelių vietas, surašo nustatytos formos aktą, darydama išvadą apie eismo galimybę arba užfiksuodama nustatytus trūkumus. Jei randama trūkumų, aktas pateikiamas atitinkamoms žinyboms jiems pašalinti.

III. KELEIVINIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMAS

12. Vietinio susisiekimo transporto priemonėse, kursuojančiose miesto maršrutais, priekyje ir gale turi būti maršruto numeris.

13. Transporto priemonėse priekyje ir šalia įlipimo durų turi būti maršruto rodyklės, kuriose nurodomi galinių ir svarbesnių tarpinių stotelių pavadinimai.

14. Transporto priemonės viduje, priekinėje dalyje, matomoje vietoje turi būti ši informacija: vežėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris, transporto priemonės talpumas, baudos už važiavimą be bilieto, lengvatų keleiviams sąrašas, kortelė su vairuotojo nuotrauka, asmens duomenimis ir kontroliuojančios įstaigos (Kauno miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Transporto skyriaus) telefono numeriu.
15. Transporto priemonių spalvinis apipavidalinimas ir užrašai turi atitikti Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2004, Nr. 170-6288).

16. Reklama transporto priemonės išorėje draudžiama ant priekinio ir šoninių stiklų (maršrutinių taksi – ir ant atpažinimo juostos). Reklamos transporto priemonės išorėje ir viduje projektai turi būti suderinti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Valstybinės kalbos kontrolės tarnyba ir Statybos leidimų ir infrastruktūros skyriumi.

IV. STOTELĖS

17. Autobusų ir troleibusų stotelių vietas maršrutuose nustato, informaciją jose pateikia ir atnaujina Savivaldybė, o maršrutinių taksi maršrutų galinėse stotelėse informaciją pateikia ir atnaujina vežėjai.

18. Stoteles įrengia ir nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklus pastato gatvių valdytojai. Stotelės įrengiamos vadovaujantis statybos techniniais reglamentais: „Automobilių keliai" – patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 (Žin., 2002, Nr. 19-755), ir „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" – patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 (Žin., 1999, Nr. 27-773). Sustojimo ženklai statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263), ir Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standarto reikalavimus, ant sustojimo ženklo nurodant stotelės pavadinimą.

V. BILIETŲ PARDAVIMAS

19. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatyta tvarka patvirtintus tarifus, o vairuotojai (konduktoriai) – išduoti nustatytos formos bilietus (kvitus). Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti, yra numeruoti bilietai. Bilietą privalo turėti kiekvienas keleivis, išskyrus tuos, kurie naudojasi įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai. Bilietas galioja tik tai dienai ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Keleivis privalo saugoti bilietą iki kelionės pabaigos ir jį parodyti pareikalavus ekipažui ar kontroliuojančiam asmeniui. Vežėjai privalo naudoti programuojamus kasos aparatus, numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2004, Nr. 148-5361).

20. Ekipažas bilietus keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams. Maršrutiniuose taksi, kai keleiviai paimami ne stotelėse, bilietai keleiviams turi būti parduodami prieš transporto priemonei pradedant važiuoti. Jeigu ekipažams pagal čia išdėstytas sąlygas neužtenka laiko parduoti bilietus visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą maršrutui aptarnauti išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

21. Keleivio bilietas galioja tik iki reiso pabaigos (galinės maršruto stotelės).

22. Kai reisas nutraukiamas arba transporto priemonė vėluoja išvykti į reisą, keleivis turi teisę gauti pinigus už pirktą bilietą.

VI. EKIPAŽO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Ekipažas turi teisę:

23.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;

23.2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius Taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje;

23.3. laikinai nutraukti reguliarų eismą, esant neišvažiuojamiems keliams bei blogoms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Transporto skyriui.

24. Ekipažas privalo:

24.1. saugiai įlaipinti ir išlaipinti keleivius privažiavus prie kelkraščio, užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garso ir vaizdo aparatūros naudojimo, nepriimtino bent vienam keleiviui, ir pan.), nepriimti ir išlaipinti artimiausioje bet kurio tipo stotelėje neblaivius keleivius, trikdančius keleivių ramybę ir kliudančius ekipažų darbui, įvertindamas susidariusią situaciją – pristatyti į artimiausią policijos įstaigą keleivius, trikdančius kitų keleivių ramybę, jei jų elgesys kelia grėsmę saugiam keleivių vežimui, arba iškviesti policiją, tam naudodamas mobiliojo ar kito galimo ryšio priemones;

24.2. kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus;

24.3. laikytis veikiančių maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

24.4. nepažeisdamas talpumo normų, paimti kito vežėjo vežtus keleivius, jeigu jo transporto priemonė sugedo kelyje ar dėl kitų priežasčių negali pristatyti keleivių į paskirties stotį ar stotelę;

24.5. grąžinti keleiviams pinigus už parduotus bilietus šių taisyklių 22 punkte numatytu atveju;

24.6. transporto priemonėje rastus keleivių daiktus atiduoti į vežėjo buveinę.

25. Ekipažo nariams, vežantiems keleivius, transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai groti radijo imtuvu arba magnetofonu ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

VII. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Keleivis turi teisę:

26.1. užimti laisvą sėdimą vietą;

26.2. naudotis lengvatomis, numatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 32-890);

26.3. grąžinti bilietą ir gauti už jį sumokėtus pinigus šių Taisyklių 22 punkte nurodytu atveju;

26.4. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų reguliaraus susisiekimo autobusais, jeigu jie neužima atskiros sėdimos vietos, taip pat naudotis kitomis lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme ir šių taisyklių IX skyriuje.

27. Keleivis privalo:

27.1. įsigyti bilietą;

27.2. įlipęs į autobusą ar troleibusą nedelsdamas pažymėti vienkartinį važiavimo bilietą (taloną) žymėjimo įtaisu (komposteriu);

27.3. saugoti bilietą iki kelionės pabaigos, pateikti jį ekipažui ar kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus;

27.4. netrikdyti kitų keleivių ramybės ir nekliudyti ekipažui dirbti, laikytis šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos;

27.5. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdantiems asmenims dokumentų originalus, patvirtinančius teisę į transporto lengvatas.

VIII. BAGAŽO VEŽIMAS

28. Keleivinėmis transporto priemonėmis galima vežtis rankinį bagažą, ne didesnį kaip 60 cm x 40 cm x 20 cm, arba bagažą, kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm.

29. Keleivinėmis transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstamąsias medžiagas, suslėgtas arba suskystintas dujas, išskyrus dujas portatyviniuose balionuose, smailius, aštrius daiktus, nesuvyniotus arba be apvalkalų šaunamuosius ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, gyvūnus ne narvuose (dėžėse ar kt.).

IX. LENGVATOS KELEIVIAMS

30. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutų autobusais (išskyrus maršrutinius taksi) lengvatomis, įsigydami bilietus su atitinkamo dydžio nuolaidomis, pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus.

31. Vietinio susisiekimo transporto priemonėse (autobusuose ir troleibusuose) neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims ir pensininkams skiriamos 6 vietos, kurios žymimos užrašu „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems" arba atitinkamu simboliu. Kiti keleiviai, atsisėdę į šias vietas, privalo jas užleisti nurodytiems asmenims.

X. VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

32. Vežėjų ir ekipažų darbą kontroliuoja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės ir kiti pareigūnai, turintys specialius pažymėjimus. Šie asmenys turi teisę sustabdyti transporto priemonę signaliniu disku vietose, kur nedraudžia Kelių eismo taisyklės, įlipti į ją prieš išlipant ir įlipant keleiviams nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus transporto priemonėje.

33. Vežėjai, ekipažai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus pareigūnų, turinčių kontrolės teisę, reikalavimus.

34. Kontroliuojančių pareigūnų stabdomas signaliniu disku ekipažas privalo sustabdyti transporto priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus pareigūnų reikalavimus. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

35. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:

35.1. kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi šių Taisyklių;

35.2. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi veikiančių maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

35.3. ar ekipažai teisingai išduoda ir įformina bilietus ir ar turi kelionės dokumentus.

36. Nustatę vežėjo ar ekipažo aplaidumą, šių Taisyklių reikalavimų pažeidimų ar piktnaudžiavimo faktus, kontrolę atliekantys pareigūnai surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą, jeigu už tai numatyta administracinė atsakomybė, arba paima baudą vietoje. Kitais atvejais surašomas atitinkamas aktas.

37. Nustatę, kad keleiviai pažeidžia šias Taisykles ir už tai numatyta administracinė atsakomybė, kontrolę atliekantys pareigūnai paima iš keleivio baudą ir išduoda nustatyto pavyzdžio kvitą. Baudos kvitas nesuteikia teisės važiuoti be bilieto. Jei keleivis atsisako sumokėti baudą, jam surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Važiuojantys nešvariais drabužiais arba besivežantys draudžiamą vežti bagažą keleiviai turi būti išlaipinti iš transporto priemonės artimiausioje bet kurio tipo stotelėje.

38. Negaliojančius ir suklastotus bilietus bei dokumentus, nesuteikiančius teisės važiuoti lengvatinėmis sąlygomis, kontroliuojantis pareigūnas paima ir persiunčia juos išdavusiai įstaigai arba organizacijai. Šiems keleiviams taikomos nuobaudos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse.

39. Kontroliuojantys pareigūnai turi teisę pristatyti į policiją be bilietų važiavusius keleivius, kurie atsisako įsigyti bilietą ir sumokėti baudą vietoje ir neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir nėra liudytojų, galinčių pateikti duomenis apie šiuos keleivius, reikalingus administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.

XI. VEŽĖJŲ IR EKIPAŽŲ ATSAKOMYBĖ

40. Vežėjai ir ekipažai yra atsakingi už keleivių vežimą nuo kelionės pradžios iki jos pabaigos, šių Taisyklių laikymąsi. Už kliudymą kontroliuojantiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų nevykdymą taikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytos nuobaudos.

41. Už bagažo, vežamo transporto priemonės salone, saugumą atsako pats keleivis. Už keleivio rankinį bagažą vežėjas atsako tik tada, kai bagažas buvo prarastas ar sužalotas kelių transporto priemonės avarijos metu.

42. Už bagažo sugadinimą arba apgadinimą vežėjas, jei tai įvyko dėl jo kaltės, savininkui sumoka bagažo prarastos vertės pinigų sumą.

43. Žalą, padarytą keleiviui ar bagažui, susidūrus kelių transporto priemonėms, atlygina vežėjas, dėl kurio kaltės įvyko susidūrimas.

44. Jeigu žala padaryta susidūrus kelioms kelių transporto priemonėms ir dėl to kalti keli transporto priemonių valdytojai, tai nukentėjusiesiems padarytą žalą jie atlygina solidariai. Atlygintinos žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į padarytą pažeidimų pobūdį.

45. Vežėjai privalo nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis ekipažų atžvilgiu įstatymais numatytų poveikio priemonių.

XII. KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

46. Už šių Taisyklių pažeidimą keleiviai atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka ir baudžiami numatyto dydžio baudomis. Baudos sumokėjimas keleivio neatleidžia nuo užmokesčio už važiavimą.

47. Paimant baudą iš keleivio, jam išduodamas nustatyto pavyzdžio kvitas. Asmenys, kuriems iki šių Taisyklių pažeidimo nesukako 16 metų, nebaudžiami. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų baudžiami Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.
48. Jeigu važiuojantis be bilieto keleivis atsisako jį įsigyti ir mokėti nustatyto dydžio baudą bei nepateikia kontroliuojantiems pareigūnams jo asmens tapatybę liudijančio dokumento, jis pristatomas į policiją asmens tapatybei nustatyti ir administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.
Kalendorius
«  Gegužė 2024  »
SePirAnTreKetPenŠeš
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Apklausa
Ko reikėtų šiam puslapiui?
Iš viso atsakymų: 26

Draugai
 • Čia gali būti Jūsų puslapio reklama
 • Nemokama reklama

 • Statistika

  Iš viso tinklapyje: 1
  Svečių: 1
  Narių: 0

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
  autobusas.ucoz.com © 2024Free website builderuCoz